Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť PSYCHOPROF spol s r.o., so sídlom Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 34132988, DIČ: 2020414803, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1913/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodu psychoprof.sk zameraného najmä na predaj produktov (ďalej len „internetový obchod“ a „tovar“).
Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na tel. č. +421 35 6 408 550 lebo e-mailom na adrese objednavka@psychoprof.sk.

1.2 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná tovar u Prevádzkovateľa (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Prevádzkovateľom len „Zmluvné strany“).

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa (ďalej len „VOP“) sa uplatnia na predzmluvné a zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktorý prejavil záujem o objednanie tovaru u Prevádzkovateľa alebo si u Prevádzkovateľa objednal tovar.

Článok II

Tovar – vlastnosti, popis a cena tovaru

2.1 Popis, špecifikácia a vlastnosti tovarov predávaných v internetovom obchode, vrátane ilustračných fotografií, sú uvedené v ponuke internetového obchodu. Zákazník, ktorý prejavil záujem o kúpu tovaru vyhlasuje, že sa oboznámil s dostupnými informáciami o tovare.

2.2 Cena jednotlivých kusov tovaru je uvedená v rámci ich popisu v internetovom obchode. Táto cena nezahŕňa poštovné prípadne iné poplatky, ktoré hradí Zákazník, a ktorých výšku Prevádzkovateľ oznámi Zákazníkovi najneskôr pred uskutočnením objednávky zo strany Zákazníka. S dodaním tovaru do iných krajín, ako je krajina sídla Prevádzkovateľa, môže byť spojená povinnosť zaplatiť clo alebo iné dane a poplatky; tieto poplatky hradí v celom rozsahu Zákazník.

Článok III

Objednávka tovaru, dodacie a platobné podmienky

3.1 Objednať tovar si Zákazník môže u Prevádzkovateľa prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailom. Pri objednávke Zákazník uvedie najmä svoje meno, priezvisko, adresu bydliska (fakturačné údaje), prípadne aj adresu na doručenie, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, kontaktné telefónne číslo a kontaktný email, prípadne ďalšie informácie vyžadované Prevádzkovateľom potrebné na vybavenie objednávky. Zákazník si v rámci objednávky môže vybrať z Prevádzkovateľom sprístupnených možností dodania/dopravy a možností platby.

3.2 Zákazníkom uskutočnená objednávka je vyjadrením predbežného záujmu Zákazníka o kúpu vybraného tovaru (návrhom na uzatvorenie zmluvy) s tým, že kúpna zmluva je uzatvorená až potvrdením objednávky Prevádzkovateľom. Zákazník má právo objednávku zrušiť, a to až do uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.3 Po uzatvorení kúpnej zmluvy odošle Prevádzkovateľ objednaný tovar Zákazníkovi na ním určenú adresu v lehote 5 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny, ak nebolo dohodnuté alebo ak ďalej nie je ustanovené inak. Na prípadné dlhšie dodacie lehoty, ako sú uvedené v týchto VOP, Prevádzkovateľ Zákazníka vopred upozorní, pričom uskutočnením objednávky Zákazník s upravenými dodacími lehotami súhlasí. Ak si Zákazník objedná rôzne kusy tovarov s rôznou dodacou lehotou, za dodaciu lehotu všetkého tovaru objednaného v rámci jednej objednávky a považuje najdlhšia z nich.

3.4 Po uzatvorení kúpnej zmluvy s dohodnutým spôsobom platby „na dobierku“ odošle Prevádzkovateľ objednaný tovar Zákazníkovi na ním určenú adresu v lehote 5 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy s tým, že Zákazník zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru.

3.5 Po uzatvorení kúpnej zmluvy s dohodnutým spôsobom dodania/dopravy „osobný odber“ umožní Prevádzkovateľ objednaný tovar Zákazníkovi prevziať na dohodnutom mieste s tým, že tovar bude pre Zákazníka pripravený na prevzatie najneskôr piaty deň odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a tým, že Zákazník zaplatí kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru.

3.6 Zákazník je povinný doručovaný tovar prevziať; v prípade, že Zákazník uvedenú povinnosť poruší, zaväzuje sa Prevádzkovateľovi nahradiť vzniknutú škodu. Tovar bude Zákazníkovi doručený v primeranej lehote zodpovedajúcej spôsobu a možnostiam ním vybranej prepravy. Zákazník je povinný spolu s kúpnou cenou zaplatiť aj súvisiace poplatky spojené s doručením objednaného tovaru; ak tak Zákazník neuskutoční, kúpna cena sa považuje za nezaplatenú.

3.7 Prevádzkovateľ má právo jednostranne zrušiť prijatú objednávku Zákazníka, ak ju nie je schopný vybaviť; ak už bola uzatvorená kúpna zmluva, považuje sa v tomto prípade za zrušenú od počiatku tak, ako keby k jej uzatvoreniu nedošlo. účinky zrušenia objednávky nastávajú dňom doručenia oznámenia o jej zrušení Zákazníkovi.

3.8 Zrušenie objednávky zo strany Zákazníka alebo zo strany Prevádzkovateľa podľa tohto článku nie je spojené so žiadnymi sankciami pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu.

Článok IV

Odstúpenie od zmluvy

4.1 Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak zákon alebo tieto VOP neustanovujú inak. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.

4.2 Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

4.3 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Prevádzkovateľa v listinnej podobe (poštou) alebo e-mailom. Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom.

4.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Zákazník.

4.5 Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia neporušeného tovaru Zákazníkom vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Prevádzkovateľ však nie je povinný uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si Zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa tohto bodu rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe, ak sa so Zákazníkom nedohodnú inak a ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

4.6 Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa bodu 4.5 tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený

4.7 Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar Prevádzkovateľovi; lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru Prevádzkovateľovi znáša Zákazník.

4.8 Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.9 Ustanovenia o odstúpení od zmluvy sa nepoužijú a Zákazník nemá právo od zmluvy odstúpiť, ak bola jej predmetom kúpa tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Článok V

Zodpovednosť za vady, reklamácia a alternatívne riešenie sporov

5.1 Informácie o zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady tovaru, ako aj o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov a informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje Reklamačný poriadok, ktorého aktuálne znenie je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

6.1 Aktuálne znenie týchto VOP, Reklamačného poriadku, vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ako aj zásad ochrany osobných údajov nájdete na https://psychoprof.sk/

6.2 Tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s objednávkou tovaru, ak Zákazník vystupuje v postavení spotrebiteľa.

6.3 Právne vzťahy Zmluvných strán sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami budú na jeho prejednanie a rozhodnutie príslušné súdy Slovenskej republiky.

Dodacie podmienky | Reklamačné podmienky | Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tieto VOP sú platné od 10.05.2021.